Zamów lub zapytaj o ofertę.

Licencja Panelu CMS BAI

Licencja na korzystanie z autorskiego panelu cms "CMS BAI"

§1

Przedmiotem niniejszej licencji jest skrypt komputerowy „CMS BAI", przeznaczony do zarządzania stroną internetową, dalej nazwany oprogramowaniem.

§2

Licencjodawca, Bełchatowska Agencja Informacyjna, udziela niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji, na korzystanie z oprogramowania i materiałów towarzyszących.

§3

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa nie wymaga podpisów stron wiążących. Umowa licencyjna jest nieodłączną częścią oprogramowania.

§4

Licencjodawca oświadcza że jest jedynym, samodzielnym twórcą oprogramowania. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim (Dz. U. 1994 nr. 24 poz. 83), postanowieniami konwencji międzynarodowych oraz innymi prawami o ochronie prawa własności intelektualnej.

§5

Oprogramowanie stanowi własność Licencjodawcy i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.

§6

Licencja przyznaje Licencjobiorcy prawo do instalacji, uruchomienia i użytkowania wyłącznie jednego oprogramowania. Do uruchomienia kolejnego oprogramowania, należy nabyć prawa do kolejnej licencji.

§7

Licencjobiorca jest zobowiązany do poinformowania Licencjodawcy o miejscu instalacji oprogramowania w terminie 7 dni od przeprowadzenia instalacji. Licencjobiorca jest również zobowiązany do informowania Licencjodawcy o zmianach adresu internetowego, pod którym widoczne jest oprogramowanie w 14 dni od nastąpienia zmiany adresu. Informacje takie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres biuro@bai.pl lub listem poleconym na adres Licencjodawcy.

§8

 1. Bez pisemnej zgody Licencjodawcy Licencjobiorca nie może:
  • Odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać, udostępniać lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać oprogramowania,
  • Dekompilować, zmieniać lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w oprogramowanie,
  • Tworzyć oprogramowania pochodnego,
  • Usuwać lub zasłaniać znaków towarowych umieszczonych na oprogramowaniu i jego kopiach.
 2. Licencjobiorca ma prawo do sporządzenia jednej kopii zapasowej programu dla celów archiwalnych, która nie może być jednocześnie używana.
 3. Licencjobiorca zobowiązany jest do nieusuwania z żadnej podstrony strony internetowej, widocznej informacji, iż oprogramowanie wykonał Licencjodawca „www.bai.pl" .  Informacja musi być czytelna i   nie może być kamuflowana kolorem tła, ani w żaden inny sposób.
 4. Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko i wyłącznie na potrzeby własnego przedsiębiorstwa.
 5. Licencjobiorca nie może dokonać cesji praw do oprogramowania na inną osobę / podmiot.
 6. Naruszenie przez Licencjobiorcę postanowień umowy traktowane jest jako zerwanie umowy.

§9

W przypadku wykrycia cyklicznego błędu w działaniu programu Licencjodawca zobowiązany jest do wprowadzenia niezbędnych poprawek mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości. Termin usunięcia błędu uzależniony jest od jego charakteru i stopnia trudności koniecznych do wprowadzenia zmian w kodzie źródłowym. Licencjodawca zobowiązuje się podjąć stosowne zabiegi w terminie 7 dni od dnia poinformowania.

§10

W razie naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków wynikających z udzielonej licencji, Licencjodawca  może wystąpić na drogę sądową.

§11

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody będące następstwem używania bądź niemożności używania oprogramowania. Licencjodawca nie gwarantuje, że oprogramowanie w pełni spełni  wymagania Licencjobiorcy, lub że oprogramowanie jest pozbawione błędów  oraz nie gwarantuje, że oprogramowanie będzie działać bez przeszkód.

§13

W przypadku korzystania z oprogramowania na serwerach innych niż serwery BAI obowiązuje dodatkowa opłata licencyjna w wysokości 1500 zł netto (bez VAT). jeżeli nie postanowiono inaczej w ramach indywidualnej pisemnej umowy lub nie ustalono aktualnej ceny promocyjnej. 

§14

Korzystając z oprogramowania CMS BAI użytkownik zgadza się na korzystanie z mechanizmu przechowywania danych cookies.

§15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. W razie niemożności dojścia do polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

§16

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

Portale: Ogólnopolski Bełchatów Łódź Kamieńsk Nowy Targ Piotrków Trybunalski Tomaszow Mazowiecki Radomsko Kleszczów Wrocław Szczerców Zelów

TITTLE.pl - hosting, domeny telebim Bełchatów eFotogaleria owady chrząszcze Góra Kamieńsk
Marka BAI.PL® jest własnością spółki INFO BAI
© INFO BAI